Piotr Sokala   kontakt : tel. : +48 601634886                                          email : piotrsokala@poczta.onet.pl